Aantrekkelijke last minutes in mei en juni!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een camper bij Camperhuren.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Camperhuren.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Camperhuren.nl (dochtermaatschappij van Camperverhuur Amsterdam) gevestigd aan de Turfstekerstraat 26 te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34300439;

b. huurder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die van Camperhuren.nl een camper huurt of wenst te huren;

c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Camperhuren.nl en de huurder;

d. camper: de camper die door de huurder van Camperhuren.nl wordt gehuurd;

e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de e-mail als bestuurder van de camper is opgegeven;

f. website: de website www.camperhuren.nldie door Camperhuren.nl wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Camperhuren.nl en op iedere overeenkomst tussen Camperhuren.nl en de huurder.

2.2. Camperhuren.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website of in een e-mailbericht.

2.3. De huurder wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst gewezen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.4. Vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Via de website, via de e-mail, telefonisch of in persoon op de locatie van Camperhuren.nl kan de huurder een beschikbaarheidsaanvraag bij Camperhuren.nl indienen. Vervolgens stuurt Camperhuren.nl via de e-mail haar aanbod naar de huurder.

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod van Camperhuren.nl.

3.3. Nadat de huurder akkoord is gegaan met het aanbod van Camperhuren.nl, stuurt Camperhuren.nl via de e-mail een bevestiging naar de huurder met een betaallink voor het betalen van de aanbetaling of voor het betalen van de gehele huursom plus de waarborgsom indien artikel 13.3 van toepassing is. Dit bedrag dient betaald te worden binnen 48 uur nadat deze bevestigingse-mail is gestuurd. Indien de huurder dit bedrag niet tijdig betaalt, dan stuurt Camperhuren.nl de huurder een betalingsherinnering via de e-mail, met het verzoek het bedrag te betalen binnen 24 uur nadat deze herinneringse-mail is gestuurd. Indien de huurder geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering, dan ontbindt Camperhuren.nl de overeenkomst. De huurder wordt via de e-mail van deze ontbinding in kennis gesteld. Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder door een dergelijke ontbinding lijdt.

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst door Camperhuren.nl

4.1. Camperhuren.nl is bevoegd de overeenkomst te annuleren indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden of (natuur)rampen waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het te niet gaan, vermissing of diefstal van de camper die door de huurder is gereserveerd en Camperhuren.nl geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.2. Indien Camperhuren.nl de overeenkomst wegens overmacht annuleert, dan zal Camperhuren.nl de reeds gedane betalingen aan de huurder terugbetalen.

4.3. Indien Camperhuren.nl daarvoor een gegronde reden heeft, zoals bij een vermoeden van fraude of het vermoeden dat de huurder zijn verplichtingen jegens Camperhuren.nl niet zal nakomen, dan kan Camperhuren.nl besluiten de camper niet mee te geven aan de huurder, zonder dat de huurder recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie. In een dergelijk geval worden reeds gedane betalingen aan de huurder terugbetaald.

4.4. Bij annulering van de overeenkomst is Camperhuren.nl niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op de ophaaldag tussen 14.00 en 17.00 uur en eindigt op de inleverdag tussen 09.00 en 11.00 uur. Elke camper heeft zijn eigen ophaal- en inlevertijden. Deze tijden worden 10 dagen voor de aanvang van de huurperiode naar de huurder gemaild. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 400,00 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Type camper en niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. De huurder huurt een bepaald type camper. Dit betekent dat de huurder geen aanspraak kan maken op een specifiek model. Onder het type camper dat de huurder huurt, vallen verschillende modellen. De huurder dient de camper te accepteren die valt binnen het type dat hij geboekt heeft. Dit kan het model camper zijn dat als voorbeeld voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de huurder is kenbaar gemaakt of een vergelijkbaar model.

6.2. Indien Camperhuren.nl het type camper dat de huurder geboekt heeft niet aan de huurder ter beschikking kan stellen wegens een overmachtssituatie, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan stelt Camperhuren.nl de huurder daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en heeft Camperhuren.nl het recht aan de huurder een ander type camper ter beschikking te stellen. Indien de huurder een camper van een ander type niet accepteert, dan heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien niet een camper van een ander type beschikbaar is, dan wordt de overeenkomst ontbonden. Indien de overeenkomst overeenkomstig dit artikel wordt ontbonden, dan worden de reeds door de huurder gedane betalingen aan de huurder terugbetaald. Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de huurder lijdt doordat de overeenkomst overeenkomstig dit artikel wordt ontbonden. Indien de huurder een ander type camper accepteert en voor dit andere type een lagere huurprijs geldt, dan wordt de totale huursom daarop aangepast.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Alle kilometers zijn in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders in het aanbod van Camperhuren.nl of in de overeenkomst is vermeld.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan de binnenkant van de camper, zoals aan het interieur, niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldig gebruik van de camper is voor rekening van de huurder.

8.3. Camperhuren.nl raadt de huurder aan het eigen risico, zoals omschreven in artikel 8.1, te verzekeren.

8.4. Schade ontstaan aan de binnenkant van de camper ontstaan tijdens de huurperiode valt niet onder de verzekering die Camperhuren.nl voor de camper heeft afgesloten. Deze schade is altijd voor rekening van de huurder. In het bijzonder wijst Camperhuren.nl de huurder erop dat schade aan het tafelblad of het aanrechtblad kan ontstaan doordat zaken in de bovenkastjes gaan schuiven en uit het bovenkastje op het tafelblad of aanrechtblad vallen. Om dit te voorkomen raadt Camperhuren.nl de huurder aan in de bovenkastjes zachte zaken te bewaren, zoals kleding of handdoeken, en geen harde zaken. De kosten voor het repareren van een put in een tafelblad of aanrechtblad bedragen minimaal € 250,-. Deze kosten komen voor rekening van de huurder.

Artikel 9. EPass24 voor het rijden met de camper in Scandinavië

9.1. Indien de huurder de camper gaat gebruiken in Scandinavië, dan adviseert Camperhuren.nl de huurder op verschillende wijzen, meerdere malen voorafgaand aan de huurperiode en eenmaal 1 dag na vertrek, zich te registreren bij EPass24. EPass24 is een systeem voor het betalen van tol en voor veerboten in Scandinavië waarbij door kentekenherkenning een verrekening wordt gemaakt.

9.2. Indien de huurder zich niet heeft geregistreerd voor EPass24 en met de camper heeft gereden in Scandinavië, dan:

a. Leidt tot voor Camperhuren.nl tot administratiewerkzaamheden, zoals het zoeken in het systeem van EPass24, het optellen van bedragen en het doen van de betaling aan EPass24. Voor deze administratiewerkzaamheden brengt Camperhuren.nl € 35,- aan de huurder in rekening;

b. Worden de kosten die door EPass24 aan Camperhuren.nl in rekening zijn gebracht, aan de huurder, middels een factuur, doorberekend. Omdat EPass24 niet altijd de actuele informatie doorgeeft, is het mogelijk dat de huurder deze factuur pas ontvangt rond de 6 maanden na de huurperiode.

Artikel 10. Waarborgsom

10.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt:
a. Voor de huurder die woonachtig/gevestigd is in Nederland: € 1.000,00;

b. Voor de huurder die niet woonachtig/gevestigd is in Nederland: € 1.500,00.

10.2. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

10.3. Indien de huurder woonachtig/gevestigd is in Nederland, dan wordt de waarborgsom terugbetaald binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht.

10.4. Ter verkleining van het risico dat Camperhuren.nl schades/kosten/boetes/afrekeningen van EPass24 niet kan verhalen op een huurder die woonachtig/gevestigd is buiten Nederland, geschiedt terugbetaling van de waarborgsom bij de huurder die niet woonachtig/gevestigd is in Nederland als volgt:

a. 85% van de waarborgsom binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht;

b. 15% van de waarborgsom rond de 6 maanden nadat de huurder de camper heeft teruggebracht.

10.5. De waarborgsom wordt terugbetaald onder de voorwaarde dat de huurder al zijn verplichtingen jegens Camperhuren.nl is nagekomen en eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien er sprake is van schade, dan kunnen de termijnen genoemd in dit artikel verlengd worden in verband met de afhandeling van de schade.

10.6. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waarop Camperhuren.nl overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Camperhuren.nl, boven de waarborgsom aan Camperhuren.nl betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

10.7 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 11. Annulering en wijzigen van de overeenkomst

11.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging resp. de datum van ontvangst van de e-mail door Camperhuren.nl geldt hierbij als annuleringsdatum. Camperhuren.nl raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

11.2. De annuleringskosten bedragen:

a. bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;

b. bij annulering 10 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;

c. bij annulering korter dan 10 weken voor aanvang van de huurperiode of indien de huurder zonder te annuleren de camper niet ophaalt (no-show): 100% van de huursom.

11.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

11.4. Indien de huurder geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan is dat geheel voor risico van de huurder en geeft dat de huurder geen recht op een tegemoetkoming aan de zijde van Camperhuren.nl, op een korting op de annuleringskosten genoemd in artikel 11.2 of op enige andere vorm van compensatie.

11.5. Het kosteloos wijzigen van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij Camperhuren.nl schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met de wijziging zonder extra kosten. Indien Camperhuren.nl en de huurder geen overeenstemming kunnen bereiken over de extra kosten die verbonden zijn aan het wijzigen van de overeenkomst, dan blijft de originele overeenkomst in stand of dan dient de huurder de overeenkomst te annuleren en worden overeenkomstig artikel 11.2 annuleringskosten aan de huurder in rekening gebracht.

11.6. Het verkorten van de huurperiode is niet mogelijk. Indien de huurder de huurperiode wenst te verkorten, dan dient de huurder de overeenkomst te annuleren en een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Op deze annulering is artikel 11.2 van toepassing.

Artikel 12. Legitimatie en persoonsgegevens

12.1. Bij het in ontvangst nemen van de camper is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort én rijbewijs verplicht.

12.2. Camperhuren.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de wijze waarop Camperhuren.nl persoonsgegevens verwerkt, kan het privacybeleid van Camperhuren.nl geraadpleegd worden, zie https://www.camperhuren.nl/privacybeleid/.

Artikel 13. Betaling

13.1. Betaling dient als volgt te geschieden:

a. 25% van de totale huursom onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;

b. 25% van de totale huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode;

c. 50% van de totale huursom + de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

13.2. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient betaling als volgt te geschieden:

a. 50% van de totale huursom onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;

b. 50% van de totale huursom + de waarborgsom 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

13.3. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de totale huursom + de waarborgsom betaald te worden onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

13.4. Betaling dient te geschieden middels het betalingssysteem van Camperhuren.nl. Indien de huurder niet een Nederlandse bankrekening heeft, dan dient betaling te geschieden op bankrekeningnummer NL70 ABNA 0533 5413 01 t.n.v. Camperverhuur Amsterdam te Aalsmeer (Camperhuren.nl is een dochtermaatschappij van Camperverhuur Amsterdam).

13.5. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Camperhuren.nl de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Camperhuren.nl het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 11.2 aan de huurder in rekening gebracht.

13.6. Eventuele bekeuringen die Camperhuren.nl heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, zijn voor rekening van de huurder.

Voor het opzoeken, controleren, versturen en het bewaren van de bekeuringen berekent Camperhuren.nl administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen € 35,- per bekeuring. Camperhuren.nl stuurt de bekeuring door naar de huurder met het verzoek om de bekeuring per omgaande te betalen op de wijze zoals is omschreven op de bekeuring. Onverwijld nadat de huurder de bekeuring betaald heeft, dient de huurder Camperhuren.nl daarvan in kennis te stellen

Bij parkeer- en/of buitenlandse boetes wordt Camperhuren.nl soms gesommeerd om de boete te betalen. In dat geval zal de huurder dan het bekeuringbedrag als ook de hierboven vermelde administratiekosten terugvinden op de factuur die voor de boete naar de huurder wordt gestuurd.

13.7. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Camperhuren.nl verschuldigd is, dan stuurt Camperhuren.nl de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Camperhuren.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 14. Reparatie en schade

14.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

14.2. Ondanks het feit dat de campers van Camperhuren.nl goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

14.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper (het onderstel van de camper is Fiat, de opbouw is Sunlight, Dethleffs of Carado). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Camperhuren.nl te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Camperhuren.nl. Op naam van Camperhuren.nl gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

14.4. Schade aan het interieur, airco-unit op het dak, radio/CD, TV/DVD, achteruitrijdcamera, zonnepanelen, luifel en fietsenrek is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

14.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Camperhuren.nl telefonisch op de hoogte te stellen.

14.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

14.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Camperhuren.nl. Tijdens de reis kunnen schades en gebreken op de volgende wijzen gemeld worden aan Camperhuren.nl:

–  via het algemene nummer of via het servicenummer wat vermeld staat op de checklist in de camper;

–  op het telefoonnummer 0297-547 007;

–  via info@camperhuren.nl.

14.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 15. Onderhoud en schade aan inventaris

15.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, volle AdBlue tank (indien aanwezig), volle schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en buiten schoon (uitgezonderd het dak) te zijn, de schoonwatertank vol, afvalwatertank en het cassette toilet leeg- en schoongemaakt te zijn en met een volle brandstof- en AdBluetank (indien aanwezig) te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

a. een bedrag van maximaal € 200,00 voor het reinigen van de binnenzijde;

b. € 150,00 voor het reinigen van de buitenzijde;

c. € 50,00 voor het ledigen van de afvalwatertank;

d. € 100,00 voor het ledigen en schoonmaken van het cassette toilet;

e. € 30,00 voor het voltanken van de brandstof- en/of AdBluetank (indien aanwezig) + de brandstofkosten.

15.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, dan wordt door Camperhuren.nl achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 16. Brandstof

16.1. Verbruik van brandstof (diesel) en AdBlue is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met een volle brandstof- en AdBluetank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 17. Verbruikskosten

17.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 18. Bestuurder

18.1. De bestuurder dient ten minste 25 jaar te zijn en 5 jaar en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper met rijbewijs B dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend van 3.000 tot 3.100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper. Voor het besturen van de camper met rijbewijs C1 dient de bestuurder rekening te houden met een gewicht op kenteken variërend tot 5.400 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, reservewiel, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper.

18.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

18.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Camperhuren.nl zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 19. Verplichtingen van de huurder

19.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de camper tijdens de huurperiode, ook indien de huurder niet zelf de bestuurder is.

19.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Camperhuren.nl of van zijn opdrachtgever. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

19.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

19.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert.

19.5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wapens, brandgevaarlijke zaken of explosieven of illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren, de camper te gebruiken voor criminele activiteiten of strafbare feiten of de camper te gebruiken voor personenvervoer tegen een vergoeding.

19.6. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

19.7. Ingeval van beslag op de camper tijdens de huurperiode, blijft de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslag, tot het moment waarop de camper vrij van beslagen weer in het bezit van Camperhuren.nl is. De huurder is gehouden Camperhuren.nl schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. Indien er beslag wordt gelegd op de camper, dan dient de huurder Camperhuren.nl daarvan direct op de hoogte te stellen. De huurder dient de beslag leggende partij te wijzen op de eigendomsrechten van Camperhuren.nl.

19.8. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Camperhuren.nl die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Camperhuren.nl daardoor lijdt.

Artikel 20. Instructie

20.1. Bij het ophalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook op de website in de instructiefilm te zien. De gebruikershandleidingen van de camper worden aan de huurder meegegeven.

Artikel 21. Welke landen mogen worden bezocht

21.1. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Camperhuren.nl aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 22. Huisdieren

22.1. Honden zijn enkel toegestaan in twee type campers die Camperhuren.nl verhuurt. In welke type campers honden zijn toegestaan, is vermeld op de website. Andere huisdieren dan honden zijn nimmer toegestaan in de campers. Indien de huurder een hond heeft meegenomen in een camper waarvoor een verbod voor honden geldt of indien de huurder een ander huisdier dan een hond heeft meegenomen in de camper, dan worden de reinigingskosten van € 500,00 en, voor zover van toepassing, de kosten voor het herstellen van door het huisdier gemaakte zichtbare schade op de borg ingehouden.

Artikel 23. Roken

23.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan worden de gemaakte reinigingskosten op de borg ingehouden. Deze reinigingskosten bedragen minimaal € 500,-.

Artikel 24. Parkeren

24.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Camperhuren.nl tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Het parkeertarief staat op de website. Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 25. Aansprakelijkheid

25.1. Camperhuren.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  2. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

25.2 Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Camperhuren.nl is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

25.3. Camperhuren.nl is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade. Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor het gestolen worden uit de camper van eigendommen van de huurder of van een derde. Camperhuren.nl is niet aansprakelijk voor schade door dood of persoonlijk letsel.

25.4. Camperhuren.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gederfde (vakantie)vreugde, reiskosten, overnachtingskosten, kosten voor vervangend vervoer, kosten die niet onder de eigen pechhulp of verzekering van de huurder vallen, en schade door bedrijfsstagnatie.

25.5. Indien Camperhuren.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camperhuren.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Camperhuren.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Camperhuren.nl beperkt tot de huursom.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst en rechtshandeling tussen Camperhuren.nl en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Camperhuren.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Camperhuren.nl is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Camperhuren.nl zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.